Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

AALTONEN JUKKA JA RAUNI OY ei tuota terveydenhuoltoalan palveluita. Terveydenhuollon palvelut toteutuvat terveydenhuollon itsenäisien ammatinharjoittajien toimesta. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskee potilaslaki, jonka nojalla kaikki potilaan hoitoon liittyvät asiakirjat on potilaslain nojalla pidettävä salassa ja niiden luovuttaminen ilman potilaan suostumusta voi tapahtua ainoastaan laissa säädetyissä poikkeustilanteissa. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan salassapitovelvollisuus työssään saamistaan tiedoista.

Tietoja voi kerätä vain suunnitelmallisesti ja hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvella asiakkaan kuntoutumisprosessin suunnittelua ja toteutusta sekä edistää jatkuvuutta. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai referoida.

AALTONEN JUKKA JA RAUNI OY on sitoutunut EU:n 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen ja siihen liittyviin muutossäädöksiin.

1. Rekisterinpitäjä

AALTONEN JUKKA JA RAUNI OY, Noronkatu 6, 33820 Tampere

Y-tunnus 1045686–1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Aaltonen tai Rauni Aaltonen

050 5670002

jukka.aaltonen@aaltonenoy.fi tai rauni.aaltonen@aaltonenoy.fi

3. Rekisterin nimi

AALTONEN JUKKA JA RAUNI OY:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lakisääteinen velvoite:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä asiakkaan itsensä toimittamia kuntoutuksen toteuttamiseen liittyviä oleellisia lisätietoja.

Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka.

6. Tietolähteet

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse. Asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hankintaan. Kelan kuntoutuksissa tietoja voidaan saada myös Kelalta.

AALTONEN JUKKA JA RAUNI OY sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu myös kuntoutusprosessin loputtua.

7. Tietojen luovutukset

Asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Kelan kuntoutuksista kuntoutuspalaute lähetetään Kelaan kuntoutuksen päättyessä tai vuosittain. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille vain, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön tietojen luovutuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Paperiset aineistot säilytetään paloturvallisessa, lukitussa kaapissa erikseen lukitussa tilassa, sähköinen aineisto on suojattu vahvoin salasanoin. Varmuuskopiointi tehdään automaattisesti, eikä mitään tietoja talleteta pilvipalveluihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tietoja, pyytää oikaisemaan häntä koskevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus kerätä ja säilyttää tietoja määrätyn ajan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html